Nowe świadczenie pielęgnacyjne


Stosownie do zmiany przepisów OPS w Sulechowie uprzejmie informuje o nowych regulacjach dotyczących opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne.


1.Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach przysługiwać będzie osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wniosek ten składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej).

2. Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do ukończenia 18.lat, która będzie chciała podejmować zatrudnienie musi zrezygnować ze "starego świadczenia' i po 31.12.2023 ubiegać się o wsparcie z nowych przepisów.

3. Opiekun otrzymujący "nowe" świadczenie będzie miał prawo do finansowego wparcia na każde kolejne niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia podlegające jego opiece.

4.Nowe świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

-osoba sprawująca opiekę lub wymagająca opieki ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

-osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;
-osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
-na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

-osobie wymagającej opieki ustalono prawo do świadczenia wspierającego w ZUS /złożenie takiego wniosku wstrzymuje wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego/

5. Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacony za okres, w którym osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające w ZUS jest wsparciem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi /przy czym niepełnosprawny wskazując datę przyznania świadczenia w ZUS ma mozliwość uniknięcia powyższego/.

6.Od 1.01.2024 zniesiona zostanie możliwość złożenia wniosku na specjalny zasiłek opiekuńczy /osoby otrzymujące to wsparcie skorzystają z praw nabytych/.
7. Osoby, które pobierają już specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach otrzymają je do wyczerpania dotychczasowych decyzji a w razie wydania nowego orzeczenia pod warunkiem złożenia wniosku na komisję w terminie 3. miesięcy od upływu jego ważności oraz zawnioskowania o SZO lub ŚP w ciągu 3. miesięcy od otrzymania nowego orzeczenia. Termin 3. miesięcy na złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy zależy zachować również po upływie okresu zasiłkowego.
8.Osoba niepełnosprawna, nad którą była sprawowana opieka może ubiegać się o świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające

1. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie od 1 stycznia 2024 r. osobie w wieku od ukończenia 18, roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia /skala ta przełoży sie na wysokość świadczenia, do obliczenia którego podstawą będzię wymiar renty socjanej/

2.Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

- od 1 stycznia 2024r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,

- od 1 stycznia 2025 r.– świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,

- od 1 stycznia 2026 r.- świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

1) na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,

2) na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia.

3.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie można złożyć do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych.
4.Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

INFOLINIA ZUS

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

22 245 61 00

Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  05‑10‑2023 06:17:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  05‑10‑2023 06:17:50
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2023 06:18:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie