Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


 

Szanowni Państwo,

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dobiega końca realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Na obecnym etapie projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizują warsztaty/seminaria upowszechniające wypracowane w projekcie instrumenty wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym między innymi Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Odział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekomenduje Państwu udział w seminarium dotyczącym Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, który dla województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. 

Organizatorzy seminarium zaproszenie kierują przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zostaną Państwo poinformowani w oddzielnej wiadomości. Wtedy też przesłany zostanie do Państwa dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się seminarium. Program seminarium przesyłamy w załączeniu.

Prosimy również o powiadomienie innych jednostek organizacyjnych lub organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie o planowanym przedsięwzięciu i przekazanie im zaproszenia. Dziękujemy.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod poniższym linkiem:https://forms.gle/3rwZck18FMr3djDB9

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem seminarium:
Martyna Mądry,
martyna@jadwiga.org
Numer telefonu: 733 774 877

Więcej informacji na temat projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” znajdziecie Państwo na stronie: https://wlaczeniespoleczne.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Program: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024- informacja o programie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz

  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że Ośrodek planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników socjalnych OPS w Suchowie pod nr tel. 68 478 22 44

O rozpoczęciu realizacji Programu Ośrodek poinformuje na stronie biuletynu informacji publicznej oraz tablicach ogłoszeń znajdujących się w Ośrodku.

Linki:

Ogłoszenie o naborze:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ogloszenie-aoon-jst-edycja-2024-1692172855.pdf

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie naboru AOON 2023

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ogłasza, że z dniem 28 luty 2023 roku został zakończony nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” w związku z wyczerpaniem limitu przyznanych godzin asystenckich z Funduszu Solidarnościowego na rok 2023.

 

Nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
– edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego .

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu
w życiu społecznym , których adresatami są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi
    z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi Asystenta obejmują pomoc Uczestnikowi w przemieszczaniu się, komunikowaniu,
w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych; polegają w szczególności na
wsparciu Uczestnika w:

 

1) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem w wybrane przez Uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa Asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412), lub

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków wskazanych w pkt 1-2 powyżej

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Wymagane dokumenty:

a) kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

b) karta zgłoszenia do Programu (załącznik nr 7 do Regulaminu)

c) karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej (załącznik nr 8 do Regulaminu)

d) oświadczenie (załącznik nr 3 do Regulaminu )

e) oświadczenie o wskazaniu asystenta (załącznik nr 4 Regulaminu)

f) klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (załącznik nr 12 )

 

WAŻNE

 

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o składanie dokumentów osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie od dnia 13.02.2023 do dnia 28.02.2023 w godzinach urzędowania od 8.00 do 14.00.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po podpisaniu umowy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i otrzymaniu przez Gminę środków na realizację zadania.

Konieczne jest zapoznanie się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest dostępny pod adresem: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

ZA REALIZACJĘ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ, UCZESTNIK NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

 

Osoba do kontaktu:
Aneta Szustak
tel. 68 478 2242,
Mirosława Saganowska tel. 68 478 2246
Marta Najdek tel. 68 478 2240
w godzinach pracy Ośrodka 7.00 do 15.00.

 

 

załączniki

13‑02‑2023 10:04:17
Dokumenty:
Plik pdf AOOS_regulamin-ops-sulechow_1076648.pdf
14‑02‑2023 08:07:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 1 Załącznik karta zgłoszenia.pdf
13‑02‑2023 10:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
79KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 2 załącznik karta czynności.pdf
13‑02‑2023 10:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 3 załącznik - oświadczenie.pdf
13‑02‑2023 10:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 4 załącznik - Oświadczenie o wskazaniu asystenta.pdf
13‑02‑2023 10:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 5 Załącznik klauzula RODO MPiPS.pdf
13‑02‑2023 10:05:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  13‑02‑2023 09:11:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  13‑02‑2023 09:11:21
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2023 08:21:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie