Deklaracja zgodnosci


 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie

Ośrodek Pomocy Społecznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ops.bip.sulechow.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną  kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-07

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Rzechówka, e-mail: ops.sulechow@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 68 478 22 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Ośrodek nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.

 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów lub za pomocą e-mail: ops.sulechow@vp.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Ośrodka Pomocy społecznej w Sulechowie wchodzą trzy budynki:

 • Siedziba główna ul. Jana Pawła II 52;

 • Centrum Usług Socjalnych ul. Kruszyna 53A;

 • Żłobek ‘Stokrotkowo” ul. Nowa 27.

 

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Jana Pawła II 52:

- nad drzwiami wejściowymi do budynku jest lampa oraz tablice informacyjne,

- do pomieszczeń biurowych prowadzą trzy wejścia: wejście główne z pozycji gruntu umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim oraz wózkiem dziecięcym, metalowe schody na bocznej ścianie budynku oraz wejście służbowe od parkingu,

- na parterze budynku dostępna jest platforma osobowa do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku inwalidzkim jak również osób z wózkiem dziecięcym,

- oznaczenie dotyczące platformy znajduje się na parterze budynku, brak oznaczenia na elewacji budynku,

- z parteru na piętro budynku prowadzą schody oznaczone taśmą kontrastową (pierwszy i ostatni schodek),

- na piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznaczonego miejsca na parkingu Ośrodka,

- na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej możliwe jest (po wcześniejszym zgłoszeniu) zapewnienie tłumacza języka migowego w stopniu podstawowym,

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- wyznaczone jest pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami gdzie czynione są starania o zapewnienie instalacji pętli indukcyjnej oraz monitora z powiększonym drukiem,

- w budynku nie ma oznaczeń Braille’a.

 

Centrum Usług Socjalnych ul. Kruszyna 53A:

- do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno schodami do góry a drugie z pozycji gruntu umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim i wózkiem dziecięcym,

- nad obydwoma wejściami znajduje się oświetlenie,

- tablica informacyjna znajduje się na bramie wjazdowej,

- w budynku jest oznaczona winda,

- na piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- pomieszczenia są oznakowane, brak pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a

- brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznaczeń na schodach wewnątrz budynku,

- na terenie Centrum Usług Socjalnych możliwe jest (po wcześniejszym zgłoszeniu) zapewnienie tłumacza języka migowego w stopniu podstawowym,

- do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 

Żłobek Stokrotkowo ul. Nowa 27:

- budynek usytuowany jest ścianą frontową do ulicy, wejście do budynku schodkami lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych lub wózków dziecięcych, oświetlone,

- tablice informacyjne po prawej stronie wejścia głównego,

- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

- brak oznaczeń na chodach wewnątrz budynku,

- brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

- na terenie Żłobka Stokrotkowo możliwe jest (po wcześniejszym zgłoszeniu) zapewnienie tłumacza języka migowego w stopniu podstawowym,

 • do budynku i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

   

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2024 16:29:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie