PFRON


Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Wnioski i Wystąpienia Powiatów dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w Oddziale Lubuskim PFRON od 1 grudnia 2023 roku do 1 marca 2024 roku.

Uwaga! Gminy mogą składać wnioski do Powiatów, które później składają Wystąpienia do Oddziału PFRON w Zielonej Górze. Tylko Powiaty mogą składać Wnioski i Wystąpienia.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w Oddziałach PFRON w trybie ciągłym.

Więcej szczegółów:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dobiega końca realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Na obecnym etapie projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizują warsztaty/seminaria upowszechniające wypracowane w projekcie instrumenty wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym między innymi Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Odział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekomenduje Państwu udział w seminarium dotyczącym Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, który dla województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. 

Organizatorzy seminarium zaproszenie kierują przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zostaną Państwo poinformowani w oddzielnej wiadomości. Wtedy też przesłany zostanie do Państwa dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się seminarium. Program seminarium przesyłamy w załączeniu.

Prosimy również o powiadomienie innych jednostek organizacyjnych lub organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie o planowanym przedsięwzięciu i przekazanie im zaproszenia. Dziękujemy.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/3rwZck18FMr3djDB9

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem seminarium:
Martyna Mądry,
martyna@jadwiga.org
Numer telefonu: 733 774 877

Więcej informacji na temat projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” znajdziecie Państwo na stronie: https://wlaczeniespoleczne.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że do 30 listopada 2023 roku, można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937) określa szczegółowe warunki i tryb dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych można złożyć w:

  • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36;
  • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Formularz wniosku w załączeniu. Wszelkie przedkładane kopie dokumentów powinny być oznaczone datą, pieczęcią Wnioskodawcy i potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Centrum Informacyjno-Doradcze przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze przesyła informację o Maksymalnych kwotach dofinansowania w IV kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta.

 

Informacja jest dostępna w linkach poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-miesiecznie-w-iv-kwartale-2023-roku-w-ramach-programu-samodzi/

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dzisiaj 28.09.2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się briefing prasowy Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarza stanu Pawła Wdówika oraz prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

 

Tematem briefingu będzie rozstrzygnięcie programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

 

Zapraszamy do śledzenia briefingu w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz PFRON.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informujemy-ze-28092023-r-czwartek-o-godz-1000-odbedzie-sie-briefing-prasowy-pelnomocnika-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych-sekretarza-stanu-pawla-wdowika-oraz-prezesa-zarzadu-panstwowego-fnduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-krzysztofa-michalkiewicza-tematem-briefingu-bedzie-rozstrzygniecie-programu-dostepna-przestrzen-publiczna?fbclid=IwAR1YtsePEG0wJomwHcWMNc-c_Y885MaHoE2N_nK3fIzOk5WNX0y6BHA6M9E

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

Oddział PFRON w Zielonej Górze przypomina, że do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 24 lub 25, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,

c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane  w przepisach prawa budowlanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

a) 50% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą,

b) 30% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą.

https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Wydzial-ds.-Osob-Niepelnosprawnych/Dofinansowanie-robot-budowlanych-ze-srodkow-PFRON

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze informuje  o uruchomieniu -  Wypożyczalni technologii wspomagających ( ulotka do pobrania poniżej).

link do filmu instruktażowego w sprawie wypożyczalni technologii wspomagających

https://www.youtube.com/watch?v=o7BQVRKPLo8

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROGRAM SAMOCHODOWY
21‑07‑2023 07:54:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  21‑07‑2023 07:15:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  21‑07‑2023 07:15:05
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2023 08:46:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie