Pomoc społeczna


 

 

 

 

Procedury przyznawania pomocy społecznej:
 

 1. W celu uzyskania świadczenia z pomocy społecznej należy:
  • złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Ośrodku
   • wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu,
   • wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
   • o rodzaju wymaganej dokumentacji informuje pracownik socjalny w zależności od rodzaju świadczenia o jakie występuje wnioskodawca,
   • w każdym przypadku wymagane jest udokumentowanie dochodu rodziny
  • spełniać kryteria ustawowe:
   dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać:
   • na osobę samotnie gospodarującą - 776,- zł
   • na osobę w rodzinie - 600,- zł
    /kwoty te podlegają waloryzacji/
   społeczne: pomoc udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej
  • Świadczenia z pomocy społecznej w szczególnych przypadkach mogą otrzymać:
   • rodziny i osoby przekraczające kryterium dochodowe wymienione wyżej w szczególnie uzasadnionych przypadkach pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków na zasadach określonych w ustawie.
   • w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającym kryterium dochodowego może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy.
   • Osoby lub rodziny korzystające z pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego nie muszą spełniać kryterium dochodowego.
   • Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie lub inna upoważniona przez niego osoba. Decyzje wydawane są w formie pisemnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego / rodzinnego /w domu klienta.
   • W przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyraża zgody na zbieranie danych osobowych, dyrektor OPS może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy.
   • Świadczenia pomocy społecznej wypłaca się w okresach miesięcznych, od miesiąca kalendarzowego, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
   • Osoba /strona/ niezadowolona z wydanej decyzji może się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Dyrektora OPS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pliki do pobrania

07‑10‑2022 11:07:13
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o wydanie zaświadczenia z pomocy społecznej.pdf
07‑10‑2022 11:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf
07‑10‑2022 11:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie strony.pdf
07‑10‑2022 11:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o przyznanie pomocy.pdf
07‑10‑2022 11:08:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o pomoc
14‑12‑2005 22:14:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  13‑04‑2007 10:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  13‑04‑2007 10:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2023 11:49:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie