Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny


Podstawowe informacje o świadczeniach realizowanych przez dział świadczeń rodzinnych:

Świadczenia rodzinne to:

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia opiekuńcze,
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
4. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka / gminne/,

5. Świadczenie rodzicielskie

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza - 674 zł , w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności -764 zł.
Za dochód rodziny przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
a/ 18 roku życia lub
b/ nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (ale nie w szkole wyższej)
c/ 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a/ 95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
b/ 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c/ 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
a/ urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości - 1000 zł (wymagane zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży)
b/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięczne
c/ samotnego wychowywania dziecka - 193 zł na dziecko nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności - kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek ten przysługuje, gdy jedno z rodziców nie żyje,ojciec dziecka jest nieznany, lub powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
d/ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
e/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnoprawnego - 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
f/ rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku 100 zł
g/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej - 113 zł miesięcznie
- w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej - 69 zł
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
3) dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
4) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
w wysokości 1000 zł na jedno dziecko przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu w wysokości 2000 zł na każde dziecko, natomiast w przypadku urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się w wysokości 3.000 na każde z dziecko. Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka, zamieszkującemu na terenie gminy Sulechów niezależnie od wysokości dochodów.
Wniosek o wypłatę zapomogi i świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka - warunkiem uzyskania wsparcia z tytułu urodzenia się dziecka jest zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką lekarska co najmniej od 10 tygodnia ciąży.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej / niezawodowej/, a w szczególnych przypadkach ojcu. Świadczenie to przysługuje przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, przy jednym porodzie; 65 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci, 67 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci, 69 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci, 71 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Świadczenie wynosi 1.000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli co najmniej jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński.

Świadczenia opiekuńcze to zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód :
a/ niepełnosprawnemu dziecku,
b/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
c/ osobie, która ukończyła 75 lat,
d/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł, od 1 listopada 2019r – 215,84 zł

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej spokrewniona rodzina zastępczą oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenia przysługują w wysokości 1583 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami opisanymi wyżej.
Za osobę, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ośrodek pomocy społecznej może opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne przez okres niezbędny do uzyskania uprawnień emerytalnych.
Składka opłacana jest za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie innych przepisów.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, która nie ma podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
podstawa prawna:
(Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Dz 2018r.poz. 2220 ze zm.).

Fundusz alimentacyjny

Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko , które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna , jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł., od 1 lipca 2019r – 800 zł. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz. U. z 2019r., poz. 670 ze zm./.

Świadczenia wychowawcze


Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego regulują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 2134.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie przysługuje po 500 zł miesięcznie do ukończenie przez dziecko 18 roku życia.

Od 1 lipca 2019r świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

W celu ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego należy złożyć stosowny wniosek w instytucji realizującej ww zadania / ośrodek pomocy społecznej / właściwy dla miejsca zamieszkania. Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia a elektronicznie już od 1 lipca br.

Świadczenie dobry start

Świadczenie to w kwocie 300 zł jednorazowo przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenie przez dziecko 20 roku życia a w przypadku gdy dotyczy to dziecka niepełnosprawnego – do 24 roku życia / z uwzględnieniem dzieci osiągających wskazany wyżej wiek w danym roku kalendarzowym, przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Wnioski o ww świadczenie w tutejszym OPS mogą składać rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dzieci oraz tzw. osoby uczące się elektronicznie już od 1 lipca a w formie papierowej od 1 sierpnia br.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” / Dz. U. poz. 1061/

UWAGA!

 WNIOSKI O ŚWIADCZENIA SKŁADAMY

  1. elektronicznie od 1 lipca 

  2. w wersji papierowej od 1 sierpnia 

- zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze „ 500+ - pok. 108 / obowiązuje system kolejkowy /

- świadczenie dobry start „300” - pok. 101

 

Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑07‑2019 11:41:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie