Dodatki mieszkaniowe i energetyczne


Podstawowe informacje o dodatku mieszkaniowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i kwoty 125 % najniżej emerytury  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi od marca 2020r - 1.200,-zł

 

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.

 

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,jednorazowych zapomóg oraz dodatków z tyt, urodzenia dziecka,pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego ,zapomogi pieniężnej, o której mowaw przepisach o zapomodze pieniężnej  dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych(Dz. U. z 2018 r., poz. 690 oraz z 2019 r., poz. 730, 752, 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz 1622) 

 

Normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m kw - dla 1 osoby
40 m kw. - dla 2 osób
45 m kw. - dla 3 osób
55 m kw. - dla 4 osób
65 m kw. - dla 5 osób
70 m kw. - dla 6 osób
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnie dla tego lokalu o 5 m kw.
  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni tego lokalu nie przekracza 60% całości.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej . Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty

 

Właściciel budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:
(Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U.z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)


Podstawowe informacje o dodatku energetycznym:

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Obwieszczeniem z dnia 26 kwietnia 2019r. Minister Energii ogłosił wysokość dodatku energetycznego obowiązującego
od 1 maja 2019r do 30 kwietnia 2020r.
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesiecznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesiecznie.
od 1 maja 2020r do 30 kwietnia 2021r.   
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesiecznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesiecznie.
Dodatek energetyczny przyznaje  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
309KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie
20‑06‑2018 10:50:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja
23‑04‑2020 09:29:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie RODO
23‑04‑2020 09:30:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie konto
23‑04‑2020 09:31:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta , w dniu:  16‑12‑2005 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  16‑12‑2005 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2020 09:37:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie