Pomoc materialna dla uczniów


Zgodnie z uchwałą nr 0007.90.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

od początku roku szkolnego 2015/2016 stypendia i zasiłki szkolne przyznaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wnioskodawcy powinni kierować bezpośrednio na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów lub składać bezpośrednio w OPS w Sulechowie (pok. 109).

Przyjęta zmiana nie przewiduje składania wniosków w szkołach, w których uczą się dzieci.

 

Stypendium szkolne

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty  600,00 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w tym również wszystkie świadczenia z OPS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2023 roku.

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych)
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności: zakup tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników , zeszytów, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną , zieloną szkołę, mikroskop, luneta – na podstawie faktur lub rachunków imiennych,
 • świadczenia pieniężnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są m.in.:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - termin składania wniosków o zasiłek szkolny wynosi do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
566KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
696KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt KLAUZULA RODO
27‑08‑2021 12:08:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  18‑08‑2015 07:06:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  18‑08‑2015 07:06:23
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2023 08:28:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie