RODO


INFORMACJA RODO

 

Informujemy, że w naszej placówce

Inspektorem Ochrony Danych jest

Pan Zbigniew Miszczak

Adres poczty elektronicznej :

zbigniew.miszczak@cbi24.pl

nr tel. 576 400 511

 

 

Klauzula informacyjna dla osób transportowanych na szczepienia przeciwko wirusowi SARS - CoV-2

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznejw Sulechowie reprezentowany przez Dyrektora (adres: ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów, tel. 68 4782244, e-mail: ops.sulechow@vp.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 1.  Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc (zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: BZK-I.6333.4.2021 oraz decyzją BZK-I.6333.8.2021 z dnia 14 stycznia 2001r. zmieniającą decyzję BZK-I.6333.4.2021).

 2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 1 lit i RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres 3 lat

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 5. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych (w przypadkach prawem przepisanych);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 1. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3, a tym samym – niewykonanie obowiązku nałożonego przez przepis prawa.
 3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych, dostawcom systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  14‑01‑2019 10:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  14‑01‑2019 10:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2021 10:57:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie