Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia


PROCEDURA KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORCY
W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA
Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

Podstawa prawna: rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292, ze zm.), w związku z art. 18 ust. 8 i art. 18ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277)

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292, ze zm.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Ogólny schemat procedury kontroli  przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Sulechowa

Kontrola planowana

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Kontrola doraźna

Przeprowadzana w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Zawiadomienie przedsiębiorcy i doręczenie informacji o zamiarze wszczęcia kontroli z wyłączeniem przypadków określonych w art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli

Sporządzenie protokołu kontroli

Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej dokumentów z kontroli

Ewentualne postępowanie pokontrolne np. postępowanie administracyjne

 

Organ zezwalający realizuje następujące procedury kontroli:

 • Kontrola w związku z naruszeniem zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży oraz opłat za korzystanie z zezwoleń.
 • Oględziny lokalizacji punktów sprzedaży objętych wnioskami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zakres przedmiotowy kontroli:

 1. Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 • posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,
 • wykonywanie działalności w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • niesprzedawalnie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,
 • przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych.

3. Przedstawianie prawidłowych danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 

 

Zakres podmiotowy kontroli:

 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych:na które wpływają interwencje i skargi, w których stwierdzono nieprawidłowości, które w roku poprzednim nie były kontrolowane, nowopowstałe punkty.
 3. Kontrole przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego przedsiębiorcy (z wyłączeniem przypadków art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców).
 4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych doręcza się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej, upoważnienie do kontroli wydane przez Burmistrza Sulechowa.
 5. Kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli.
 6. Czynności kontrolnych dokonuje zespół kontrolny, który składa się z organu zezwalającego (urzędnik wydający zezwolenia na sprzedaż alkoholu, księgowa urzędu) oraz na podstawie upoważnienia burmistrza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Kontrolę przeprowadza się w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu.
 8. Dokumenty wymagane przez organ kontroli: zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą, tytuł prawny do lokalu, faktury zakupu napojów alkoholowych, dokumentacja na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość), książka kontroli przedsiębiorcy.
 9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).

 

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Maria Lechki
email: pu@sulechow.pl tel.:68 410 94 95
, w dniu:  09‑10‑2020 10:03:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Lechki
email: pu@sulechow.pl tel.:68 410 94 95
, w dniu:  09‑10‑2020 10:03:23
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2020 10:25:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie