Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023.165), w składzie zatwierdzonym ZARZĄDZENIEM NR 0050.39.2023 BURMISTRZA SULECHOWA z dnia 1 marca 2023  r. Komisja zaczęła działać od 1 marca 2023 r.
Członkami Komisji są przedstawiciele, Policji, Sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Oświaty, specjaliści z zakresu pedagogiki, prawa terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Sulechów i działa w następującym składzie:

Przewodniczący – Andrzej Kasprzycki- specjalista terapii uzależnień od alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu

 

Zastępca Przewodniczącego- Sebastian Sowiński - dzielnicowy Komisariatu Policji w Sulechowie
Członkowie:

Małgorzata Jasiunkiewicz- pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie

Grzegorz Jurgielewicz- sądowy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Świebodzinie Wydział Karny

Izabela Borkowska-Gębka- pedagog Szkołą Podstawowa w Kijach

Ewa Kowalewska - Pełnomocnik ds. Uzależnień

 

Zakres działania Komisji

Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Sulechowie;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Sulechowa;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.).

 

Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Sulechowie,
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019 BURMISTRZA SULECHOWA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie,
 • Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok,
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi
 • ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
 • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

 

Kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie,
ul. Jana Pawła II 52 p. 130,
66-100 Sulechów

Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień tel. 68 410 94 95

 

Dyżur GKRPA

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie dyżurują w każdy piątek w godz. od 15.00 do 18.00 w pokoju 130 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie przy Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Posiedzenie motywujące klientów do zaprzestania spożywania ryzykownie i szkodliwe napojów alkoholowych odbywa się w każdą środę oprócz ostatniej środy miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Lechki-Lentz , w dniu:  06‑06‑2019 14:37:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Lechki-Lentz
email: pu@sulechow.pl tel.:68 410 94 95
, w dniu:  06‑06‑2019 14:37:56
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2023 11:15:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive