Aktualności


07.09.2023

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS

 

Alkoholizm może mieć negatywny wpływ na płodność i zdrowie dziecka jeszcze przed jego narodzeniem, powodując m.in. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS). Warto zwrócić uwagę na fakt, że alkoholizm nie jest tylko indywidualnym problemem, ale też społecznym i wymaga działań na wielu poziomach, aby zapobiegać jego rozwojowi i pomagać osobom dotkniętym tym zjawiskiem.

Jak alkohol działa na kobiety w ciąży?

Wpływ alkoholu na kobiety w ciąży to coś, co jest tematem badań już od tysięcy lat. Interesował się tym nawet sam Arystoteles. Oczywiście, nikt wtedy, w czasach Arystotelesa, nie dysponował tak rozwiniętą technologią, jaką mają współcześni ludzie. Nadal jednak wystarczała prosta obserwacja i łączenie ze sobą faktów, by nawet ludzie w czasach starożytnych odkryli połączenie pomiędzy spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży a słabymi dziećmi, które rodziły.

W XVIII wieku żył lekarz, Sullivan, który zajmował się badaniem wpływu alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży na ich dzieci. Opisywał te dzieci jako kalekie, ułomne, słabe i pozbawione ducha. Celem swoich badań objął uzależnione od alkoholu przestępczynie, które przebywały w więzieniu. To on też zauważył, że nie tylko takie kobiety rodzą dzieci słabsze i chore, ale też większy jest wśród nich odsetek urodzeń martwych, śmierci dzieci zaraz po porodzie czy poronień w porównaniu do kobiet, które nie piją alkoholu podczas ciąży.

W XIX wieku, a więc już po badaniach Sullivana, były nadal one rozwijane niezależnie przez kolejnych badaczy. To wtedy zauważono, że dzieci kobiet uzależnionych od alkoholu nie tylko mają większą szansę urodzić się słabe, chore czy niepełnosprawne. Mają też statystycznie mniejszą szansę na przeżycie dzieciństwa. Do ich śmierci mogą bowiem doprowadzić choroby, które ujawnią się dopiero po kilku latach, na przykład epilepsja. Wśród tych dzieci zauważono też znacznie większy odsetek dzieci z deformacjami fizycznymi czy opóźnieniem umysłowym.

Badania tego zagadnienia były nadal rozwijane w latach 50 XX wieku przez różnych naukowców niezależnie od siebie. Prowadzili szereg doświadczeń na zwierzętach, dzięki czemu udało im się niezaprzeczalnie udowodnić, że alkohol ma wyniszczający, destruktywny wpływ na płód, a potomstwo matek nadużywających alkoholu w ciąży może bardzo mocno i negatywnie odróżniać się na tle dzieci, których matki nie spożywały alkoholu w okresie ciąży.

Przez przeszło trzydzieści lat swoje badania w tym temacie prowadził doktor Paul Lemoine. To on właśnie pochylał się nad przypadkami osób z pełnoobjawowym FAS, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Jego badania do tej pory przedstawiają przerażające wnioski. Na pięćdziesiąt dzieci z pełnoobjawowym FAS pięcioro zmarło już w dzieciństwie. W wieku dorosłym kilkoro podjęło próby samobójcze, częściowo udane. Udało mu się też dowieść, że spory odsetek osób z zakładów dla opóźnionych umysłowo miało matki alkoholiczki. Jednocześnie dowiódł też, że wolne od alkoholu kobiety, które w przeszłości zmagały się z alkoholizmem, ale wyleczyły się i nie piją alkoholu, były w stanie urodzić zdrowe dzieci, które również w życiu późniejszym wyrosły na całkowicie zdrowych dorosłych.

Od dawna zatem wiadomo, że spożywanie alkoholu w ciąży działa na płód wyniszczająco. Wbrew obiegowej opinii, której nadal może hołdować sporo osób, wcale nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kobiety w ciąży. Każda dawka może doprowadzić do nieodwracalnych zmian płodu i skutkować poronieniem lub urodzeniem słabego, czy wręcz chorego dziecka.

Szczególnie groźny pod tym względem jest pierwszy trymestr ciąży. A przecież w tym okresie kobiety mogą spożywać alkohol, na przykład z okazji urodzin czy innych ważnych okazji życiowych, pozbawione wiedzy, że w ogóle są w ciąży.

Alkohol bardzo źle działa na płód, bo ten nie potrafi sobie radzić z alkoholem tak jak osoby dorosłe. Alkohol może hamować wzrost płodu, doprowadzić do problemów z mózgiem czy rozwoju poważnych wad wrodzonych. Takie dzieci mają większą szansę urodzić się ciężko chore, niepełnosprawne czy też – nawet jeśli urodzą się zdrowe – mieć mniejsze zdolności intelektualne, co może przekładać się na ich gorsze wyniki na każdym etapie edukacji.

Czym jest FAS?

Badania nad wpływem alkoholu na płód i późniejszy rozwój dziecka są prowadzone od lat. To właśnie one pozwoliły na zdobycie wiedzy o tym, że FAS jest faktycznym problemem. FAS to anglojęzyczny skrót oznaczający w języku polskim Płodowym Zespołem Alkoholowym. To specyficzne, bardzo charakterystyczne spektrum fizycznych i psychicznych wad wrodzonych, które objawiają się u dzieci, których matki w okresie ciąży spożywały alkohol.

Mowa tu o całym spektrum chorobowym, bowiem objawy mogą przyjąć różne formy i pojawiać się w różnym natężeniu, zależnie od indywidualnych czynników. Nie zawsze też rozwija się pełnoobjawowy FAS. Czasami mowa o częściowym FAS czy też o neurorozwojowym zaburzeniu zależnym od alkoholu.

Wszystkie przypadki FAS i chorób z jego spektrum łączy jedno – matki w okresie prenatalnym przyjmowały alkohol. Trudno jest określić samą skalę zjawiska, ale nie da się ukryć, że nawet szacunkowe badania na ten temat wskazują, że każdego roku rodzi się sporo dzieci z pełnoobjawowym FAS – w Polsce jest to około dziewięćset dzieci rocznie. Jeśli doliczyć do tego dzieci z FAS częściowym i neurorozwojowym zaburzeniem zależnym od alkoholu, liczba ta może jednak znacznie podrosnąć. Pod uwagę trzeba też wziąć dzieci, które na pozór urodziły się zdrowe, a wady i choroby związane z nadużywaniem przez matkę alkoholu w ciąży pojawią się w wieku późniejszym.

FAS to choroba bardzo ciężka, która powoduje całe mnóstwo problemów rozwojowych i nie pozwala dziecku w pełni się rozwinąć. Niszczy zdrowie fizyczne i psychiczne już na poziomie płodowym, dlatego takie dzieci wchodzą w życie już od razu z ogromnymi deficytami i potrzebami, których zaspokojenie jest praktycznie niemożliwe przez matki, które nadal pozostają uzależnione od alkoholu i nie zamierzają podejmować leczenia.

Jak FAS wpływa na dzieci? Objawy choroby

Sam termin FAS został wprowadzony do użytku w 1973 roku i oznacza bardzo charakterystyczny zestaw objawów wykazywanych przez dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży. Można te objawy podzielić na trzy rodzaje – fizyczne, zaburzenie koordynacji ruchowej wraz z upośledzeniem społecznym i intelektualnym oraz zespół anomalii w obrębie twarzy, serca i kończyn. Anomalie te są powtarzalne i bardzo charakterystyczne właśnie dla tej choroby.

Wśród fizycznych objawów FAS wymienić można:

 • Zaburzenia rozwojowe

 • Niską wagę urodzeniową

 • Niską wagę ciała w porównaniu do rówieśników w dalszym okresie dzieciństwa

 • Niski wzrost

 • Skoliozę

 • Nieprawidłowości w budowie układu kostnego

 • Małą głowę

Mała głowa najprawdopodobniej związana jest z niskim przyrostem mózgu. Sam niedorozwój fizyczny jest bezpośrednim następstwem spożywania alkoholu przez ciężarne kobiety – jak wszystkie objawy FAS – w tym przypadku jednak naukowcy wskazują na konkretną przyczynę takiego stanu rzeczy. Alkohol ma uszkadzać transport glukozy w łożysku, przez co płód nie rozwija się tak dobrze, jak powinien.

Wśród charakterystycznych anomalii w obrębie kończyn, serca i twarzy wymienić można:

 • Paznokcie hipoplastyczne

 • Niewłaściwą budowę kanałów słuchowych

 • Podłużne bruzdy na dłoniach

 • Szpary powiekowe

 • Fałdy skórne pionowe

 • Małą szczękę

 • Cienką górną wargę

 • Nos z szerokim grzebietem, mały i zadarty

 • Opadanie powiek

 • Zez

 • Hipoplazja w obrębie środkowej części twarzy – charakterystyczne spłaszczenie tej części twarzy

 • Nieproporcjonalnie małe oczy

 • Wady stawów

 • Wady serca – w tym ubytki w obrębie przegrody międzykomorowej lub międzyprzedsionkowej

U niektórych dzieci charakterystyczne cechy związane z wyglądem i rysami twarzy mogą nie być do końca widoczne w okresie niemowlęcym i zaczną uwypuklać się dopiero z biegiem czasu.

Psychicznymi objawami FAS są:

 • Deficyt zdolności uczenia się

 • Upośledzenie mowy

 • Problemy z koncentracją

 • Problemy z pamięcią

 • Duża drażliwość

 • Nadwrażliwość na dźwięki

 • Opóźniony rozwój psychosomatyczny

 • Poziom inteligencji poniżej przeciętnej

 • Problemy z przewidywaniem zdarzeń, brak umiejętności wyobrażenia sobie i przewidzenia konsekwencji danych czynów

 • Problemy z właściwą oceną sytuacji

Takie dziecko ma duże problemy w szkole – nie radzi sobie z nauką tak dobrze jak rówieśnicy, ze względu na swój charakterystyczny wygląd oraz upośledzone zdolności społeczne może też nie do końca odnajdywać się w gronie rówieśników, co może potęgować jego problemy i poczucie osamotnienia. Dlatego tak duża jest rola nie tylko opiekunów prawnych dziecka z FAS, ale też pełna gotowość do współpracy i wsparcia ze strony szkoły i nauczycieli, by dziecko miało szansę na lepsze życie.

Czy leczenie FAS jest możliwe?

Niestety, FAS to choroba bardzo ciężka i jednocześnie nieuleczalna. Można jedynie stosować terapię, by pomóc dziecku funkcjonować z zespołem wad wrodzonych, które je dotknęły. Nigdy jednak dziecko nie będzie w pełni wolne od FAS. Jest za to bardzo łatwy sposób na to, by problem FAS nie dotyczył konkretnego dziecka – wystarczy nie pić alkoholu podczas ciąży.

Gdy urodzi się dziecko z FAS przed nim i jego opiekunami prawnymi całe mnóstwo ciężkiej pracy, by pomóc dziecku funkcjonować jak najlepiej, biorąc pod uwagę rozwój jego schorzenia i konkretne wady, które go dotyczą. Im wcześniejsza diagnoza, tym lepiej. Na szczęście dla dziecka, cechy charakterystyczne dla FAS bardzo często są już doskonale widoczne w okresie niemowlęctwa, co pozwoli specjalistom działać naprawdę bardzo szybko, by pomóc dziecku.

Czasami stosowana jest farmakoterapia. Ma ona na celu złagodzenie niektórych objawów, by dzieci miały szansę na lepsze, wolne od bólu funkcjonowanie. Jeśli dziecko ma ubytek słuchu jest diagnozowane pod tym kątem, by dobrać najlepszy dla niego i jego konkretnych potrzeb aparat słuchowy.

Żeby dziecko mogło lepiej odnaleźć się w świecie, bardzo ważne jest też podjęcie psychoterapii i treningu społecznego. Psychoterapia może pozwolić dziecku i jego rodzinie lepiej rozumieć to, co się dzieje i pracować nad przezwyciężeniem swoich słabości. Trening społeczny z kolei może pomóc dziecku nawiązywać zdrowe relacje społeczne i dużo lepiej rozumieć reakcje swoich rówieśników i innych ludzi, z którymi będzie miało styczność. Nauka tego w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach może przynieść naprawdę bardzo dobre efekty.

Oczywiście, terapię i sposób leczenia należy dopasować do konkretnego dziecka, jego zdolności poznawczych, psychoruchowych i intelektualnych. Każdy przypadek FAS należy bowiem rozpatrywać w sposób indywidualny i właśnie tak dobierać odpowiednią terapię.

Z FAS dziecko będzie borykać się do końca życia – choroba nie zniknie, nawet mimo najlepszych form leczenia i psychoterapii. Można jednak nauczyć się z nią żyć i funkcjonować tak, by wieść o wiele lepsze życie niż w przypadku braku odpowiednich działań.

Jak pracować z dzieckiem w domu?

Przed opiekunami prawnymi dziecka bardzo trudna praca. Dziecko z FAS ma swoje specyficzne potrzeby, które muszą być zaspokojone, by dziecko miało szansę na zrównoważony rozwój. Bardzo ważne jest wypracowanie pewnej strategii postępowania z takim dzieckiem, dopasowaną do jego konkretnych potrzeb i możliwości. Nie wszystkie strategie bowiem działają tak samo dobrze w przypadku każdego dziecka i nastolatka z FAS. Dlatego zawsze warto wdrażać i modyfikować obrane strategie i schematy postępowania w oparciu o specjalistyczną wiedzę i konsultacje ze specjalistami.

Takie dziecko potrzebuje bezpiecznego środowiska pełnego miłości i zrozumienia, wolnego od alkoholu i innych zaburzeń. Potrzebuje też swoistej rutyny działania. Wypracowania pewnych schematów działania i trzymania się ich. Wtedy czuje się pewniej i bezpieczniej – gdy wszystko jest na swoim miejscu i wszystko ma swój czas.

Potrzebuje też jasnych, prostych komunikatów i pełnej konsekwencji – nie może być rozbieżność pomiędzy poleceniami a oczekiwaniami czy sposobem zachowania a sposobami nagradzania. Takie dziecko potrzebuje też jasnych, precyzyjnych zasad i wskazówek, których może się trzymać i zgodnie z którymi może funkcjonować.

Nie bez znaczenia jest też nadzór i odpowiednie podejście. Takie dziecko nie funkcjonuje tak jak dziecko bez FAS, nie potrafi samodzielnie kontrolować i oceniać we właściwy sposób swojego zachowania, dlatego system kar nie zda się na nic. Dziecko z FAS może po prostu nie zrozumieć, dlaczego jest karane, bo nie umie wyciągać wniosków z tego, co się wydarzyło i nie łączy ze sobą danego zachowania i kary. Dla niego to dwie zupełnie inne, niezwiązane z sobą rzeczy. Wszelkie kary, zakazy i ograniczenia będą zatem traktowane jako robienie na złość i próba sprawienia przykrości czy wyrządzenia krzywdy. Dużo lepsza jest właśnie bezpieczna rutyna, w obrębie której dziecko doskonale będzie wiedziało, na co może sobie pozwolić, a na co nie.

Takie dzieci mogą mieć też poważne problemy ze zrozumieniem pojęć abstrakcyjnych czy interpretowania zbyt szerokich, ogólnych poleceń. Dlatego istotne jest zachowanie dużej dozy szczegółów przy komunikacji z dzieckiem i precyzyjne wyrażanie się.

Pamiętaj też o tym, by unikać przebodźcowania dziecka, są one nadwrażliwe i mogą reagować drażliwie w takich sytuacjach, a przy tym mieć bardzo poważne problemy ze skupieniem. Warto też rozpocząć pracę nad zmniejszeniem tej szczególnej wrażliwości sensorycznej, by dziecko mogło spokojniej funkcjonować na co dzień.

Pamiętaj, że dziecko z FAS ma swoje problemy i ograniczenia. Nie możesz wymagać od niego za dużo czy denerwować się, że nie czyni postępów tak szybko, jakbyś tego chciał. Każdy sukces, nawet najmniejszy to już bardzo dużo.

 

09.11.2022

 

Z badań „Wzory konsumpcji alkoholu” prowadzonych w 2020 r. na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie KCPU) wynika, że niemal trzy czwarte kobiet spożywa alkohol. Kobiety piją średnio znacznie mniej alkoholu niż mężczyźni i znacznie rzadziej doświadczają z tego powodu problemów.

Całość tesktu do pobrania w formacie PDF

 

 

07.09.2022

KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

W dniach 27-28 września 2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. specyfiki funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym, portretu dziecka krzywdzonego, konsekwencji doznawania przemocy, zasad interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka, w tym realizacji procedury "Niebieskie Karty" (PROGRAM SZKOLENIA).

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Warunkiem zakwalifikowania jest przesłanie do 15 września br. do godz. 15.00 na adres: katarzyna.michalska@kcpu.gov.pl  wypełnionego formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z linkiem do szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie w formule online (zoom) i jest w pełni finansowane przez KCPU.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Michalską tel. 22/2506357, mail: katarzyna.michalska@kcpu.gov.pl

 

 

05.09.2022

Pełnomocnik ds. Uzależnień, na którego zlecenie firma EDBAD z Łodzi Maciej Mroczek wykonał zadanie pt. „Przeprowadzenie lokalnych badań społecznych wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Sulechów, z uwzględnieniem problematyki kontaktu ze środkami psychoaktywnymi oraz uzależnieniami behawioralnymi”   uprzejmie zaprasza na spotkanie z radnymi oraz Panem Maciejem Mroczkiem który przedstawi raport oraz rekomendacje profilaktyczne dla szkół na dalsze lata.

Spotkanie odbędzie się on-line  8 września 2022 roku o godzinie 10.00.

 

Link do spotkania(aplikacja zoom):

 

https://us02web.zoom.us/j/89878493342?pwd=WDJNNVk0QkgvVnN4NGlGV3VpZ3NvUT09

 

02.05.2022

Firma EDBAD  pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek na zlecenie gminy Sulechów, Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień realizuje "Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych "

Badania te posłużą do opracowania dokumentu pt.” Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych w gminie Sulechów”.
W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która pomoże w przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Przekazywane przez Państwa informacje pozwolą nam głębiej zdiagnozować i określić skalę problemów występujących wśród mieszkańców gminy.

W związku z powyższym prosimy o kliknięcie w link :

https://sulechowspol.webankieta.pl/ i wypełnienie ankiety.

 

Ankieta składa się z 81 pytań i aby ją wypełnić potrzebują Państwo mniej niż 10 minut czasu.

 

01.06.2021

Wznawamy indywidualne porady specjalistów w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień. Zapisy telefoniczne 68 410 94 95.

15.04.2021

Dziś jest Światowy Dzień Trzeźwości.

15 kwietnia obchodzimy światowy dzień trzeźwości, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o zrezygnowanie w tym dniu ze spożywania alkoholu.

Szacuje się, że obecnie około 2,3 miliarda osób na całym świecie pije alkohol. Według PARPA statystyczny Polak wypił w 2019 roku niemal 9,8 litra napojów alkoholowych w przeliczeniu na 100 proc. alkohol. Z danych tych wynika, że spożycie w 2019 r. było najwyższe od 1993 r., czyli odkąd sięgają statystyki. 

Według Nielsena w 2020 roku Polacy wydali na alkohol niemal 40 miliardów złotych, czyli o 7 proc. więcej niż w poprzednim  roku.

Mogła doprowadzić do tego m.in. pandemia i domowa izolacja. Głód kontaktów międzyludzkich sprawił, że mimo obowiązujących obostrzeń wiele osób decyduje się np. na spotkania towarzyskie i zakraplane domówki.

Podstawowym aktem prawnym w Polsce regulującym problematykę tzw. alkoholową jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z ustawą napój alkoholowy to produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w Polsce jest zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: osobom: do lat 18 i jeżeli sprzedawca lub podający napoje alkoholowe ma wątpliwości, co do pełnoletności kupującego, ma on prawo zażądać  okazania dokumentu stwierdzającego wiek klienta; osobom, których  zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości; oraz na kredyt i pod zastaw.

Złamanie przez sprzedawcę każdego z tych zakazów jest przestępstwem, za które, oprócz  sankcji karnych, może być odebrane zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych.

09.04.2021

Informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. poz. 642) i w dniu 8 kwietnia 2021 r. opublikowano je w Dzienniku Ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000064201.pdf).

18.01.2021

Weż udział w programie edukacyjnym w zakresie problemu narkomanii

Wykłady dla lekarzy, pedagogów oraz specjalistów:

https://narkomania.edu.pl/

04.01.2021

Audycja nt. aplikacji mobilnych PARPA dla osób pijących alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu

LINK DO AUDYCJI

https://www.radiokrakow.pl/audycje/pierwszy-krok/aplikacje-e-pop-oraz-m-wsparcie/

 

11.05.2020

Spotkania AA w dobie pandemii

Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

W czasie trwającego stanu epidemii i izolacji społecznej, wspólnota Anonimowych Alkoholików udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, możliwość spotkań telefonicznych i online.

Informację na ten temat można uzyskać poprzez:
* infolinię 801 033 242,
* czat online dostępny na stronach http://aa.org.pl oraz https://aa24.pl
* na stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line lub https://www.aa-mazowsze.pl/

 

25.04.2020

Dziś ważny Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (ang. Parental Alienation Awareness Day) – nieformalne międzynarodowe święto, obchodzone od 2006 corocznie 25 kwietnia, zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO).

Celem dzisiejszego dnia jest Znaczenie uświadomienie społeczeństwu problemu negatywnych skutków działań prowadzących do wywołania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

15.04.2020

15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości.

Dołączamy się do życzeń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z okazji Światowego Dnia Trzeźwości!

Wszystkim współpracownikom, pracownikom różnych instytucji, ale również przedstawicielom organizacji pozarządowych, wszystkim ludziom, których sercom bliska jest sprawa trzeźwości wiele sił i pogody ducha!

Jesteście potrzebni!

Na ten jeden dzień zrezygnujmy z tradycyjnej lampki czerwonego wina dla odstresowania czy małego piwa!
Oczywiście zachowujmy trzeźwość codziennie, nie tylko w połowie tego miesiąca !
Pamiętajmy, że alkoholizm jest jedną z poważnych chorób, a także głównym źródłem dysfunkcji społecznych, przemocy i przestępstw !!!

Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień

 

02.04.2020

Rzućmy wyzwanie kwarantannie! Zamknięcie ludzi w domach stało się szczególnym wyzwaniem dla osób uzależnionych. Utrudnione korzystanie ze wsparcia, samotność, niepokój i lęk powodują - jak mówi wiele osób - „ciśnienie, które trudno wytrzymać”. Więcej informacji na temat akcji: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9976191

Rzućmy wyzwanie kwarantannie! Zamknięcie ludzi w domach stało się szczególnym wyzwaniem dla osób uzależnionych. Utrudnione korzystanie ze wsparcia, samotność, niepokój i lęk powodują - jak mówi wiele osób - „ciśnienie, które trudno wytrzymać”. Więcej informacji na temat akcji: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9976191

#nakwaranntannieniepiję

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

01.04.2020

Na zlecenie PARPA, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii powstała aplikacja telefoniczna mWSPARCIE skierowana do pacjentów placówek leczenia uzależnień. Aplikacja zawiera cztery komponenty: monitorowanie abstynencji, monitorowanie i radzenie sobie z pragnieniem picia, motywowanie i wspieranie. mWSPARCIE jest bezpłatna i prosta w obsłudze – do pobrania pod linkiem:

https://play.google.com/store/apps/details…

Aplikacja jest nadal w fazie testowania (projekt badawczy kończy się w grudniu) ale już można z niego korzystać. Jeśli potrzebują Państwo instrukcji korzystania z aplikacji prosimy o kontakt mailowy z zespołem badawczym pod adresem: mwsparcie@gmail.com

 

Żródło:Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

30.03.2020

Zarówno palenie jak i picie alkoholu może obniżyć Twoją odporność i pogorszyć Twoje samopoczucie. Ze stresem poradzisz sobie zajmując się aktywnościami, które sprawiają Ci przyjemność - czy to film, czy książka, praca w ogrodzie, zabawa z dziećmi, czy z psem. Zadzwoń do swoich bliskich, pomyśl o osobach, które potrzebują wsparcia.

Wskazówki na czas epidemii. Dbajmy również o psychikę

 

Żródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

13.03.2020

Informujemy że wszystkie spotkania z terapeutami, psychologiem, mediatorem , grupami AN i grupą Samopomocową Kobiet zostają odwołane.

Szczegółowe informacje pod tym linkiem :

https://ops.bip.sulechow.pl/bipkod/23570090

Życzymy Państwu dużo zdrowia. Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień.

 

27.11.2019

Szanowni Państwo,

Publikujemy apel Towarzystwa Trzeźwości Transportowców o zachowanie trzeźwości na drodze w okresie świątecznym, któremu towarzyszy wzmożona aktywność kierowców.

http://www.parpa.pl/images/file/201911250848.pdf

 

10.10.2019

Szanowni Państwo
informujemy o rozszerzeniu w roku 2019 zakresu usług MEDIATORA.

Dyżury MEDIATORA będą odbywać się w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień, ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie w 2 i 4 czwartek miesiąca  od godziny 15.00 do godziny 20.00 w pokoju 129 (wejście od strony Zboru)

12.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy że 23.09.2019 roku w ramach GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI odbędzie się konferencja pt:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w Gminie Sulechów. Przedstawienie wyników Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych

09.00-10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

Przywitanie uczestników: Burmistrz Wojciech Sołtys

Wystąpienie Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie

Wystąpienie Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10.00-12.00 Sesja I

Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- wykład

Moderator: Jacek Popów

Certyfikowany trener w zakresie realizacji szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, szeroko pojętej profilaktyki.

MODUŁ DLA RADNYCH, SOŁTYSÓW, PEDAGOGÓW ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ

12.00-12.30 Przerwa

12.30-14.00 Sesja II

Przedstawienie wyników Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Gminie Sulechów

Moderator: Jacek Popów- Przedstawiciel Oficyny Profilaktycznej (realizator lokalnych badań społecznych wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Sulechów)

MODUŁ DLA RADNYCH, SOŁTYSÓW, PEDAGOGÓW ORAZ DYREKTORÓW SZKÓŁ

14.00-14.30 Przerwa

14.30-16.30 Sesja III

„Programy profilaktyczne dla szkół rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przegląd i omówienie ”-wykład

Moderator: Jacek Popów

Certyfikowany trener w zakresie realizacji szkoleń, warsztatów i prelekcji dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, szeroko pojętej profilaktyki.

MODUŁ DLA PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ oraz wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki szkolnej

16.30-17.00 ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Koordynator zadania Anna Maria Lechki

 

12.09.2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy 20.09.2019 r o godzinie 16.00 na piknik profilaktyczny w ramach GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI dla dzieci z gminy Sulechów organizowany w ramach zadania publicznego pt. „Na równoważni cz. III” zleconego Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP przez Gminę Sulechów-Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień.

Piknik odbędzie się na terenie zielonym przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zboru.

Między innymi zapraszamy na atrakcje:

 • zamki dmuchane
 • Zumba
 • malowanie twarzy
 • alko-gogle
 • narko-gogle
 • porady dietetyka
 • stoiska słodkich przekąsek
 • porady trenera personalnego
 • zabawy integracyjne i plenerowe
 • nauka pomocy przedmedycznej
 • zorganizowane animacje

Piknik jest organizowany wraz z Komisariatem Policji w Sulechowie, Żandarmerią Wojskową, Nadleśnictwem Sulechów, Polskim Czerwonym Krzyżem i Strażą Pożarną.

 

11.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy iż Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień przeprowadziło w dniach 19-25 sierpnia 2019 roku kampanię informacyjno-profilaktyczną dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Zadanie zlecono Ośrodkowi Profilaktyki Społecznej z Krakowa.

Krótka notatka ze sprawozdania

https://ops.bip.sulechow.pl/bipkod/22017472

 

20.05.2019

 

Szanowni Państwo,

informujemy iż, Gmina Sulechów zawarła umowę z Oficyną Profilaktyczną z Krakowa na sporządzenie diagnozy problemów społecznych na naszym terenie. Diagnoza posłuży stworzeniu programu profilaktycznego na najbliższe lata.

W związku z tym w szkołach na terenie gminy, wśród mieszkańców oraz u niektórych sprzedawców napojów alkoholowych pojawią się ankiety diagnostyczne - w pełni anonimowe. Bardzo prosimy o współpracę i wypełnienie ankiet, co pomoże rozpoznać problemy w zakresie uzależnień i problemów społecznych mieszkańców naszej gminy.

Wyniki badań opublikujemy.

 

 

08.03.2019

Szanowni Państwo,

informujemy że 07.03.2019 r. zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert na zadanie pt. PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY LOKALNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Link poniżej:

https://ops.bip.sulechow.pl/bipkod/20572688

Zapraszamy do składania ofert.

                                                                                                                                                                                       Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień

 

28.01.2019

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy iż od 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie działa LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM, który działa w każdy wtorek w godzinach 13.00-17.00 w pokoju nr 101

Wszystkich potrzebującyh tej formy pomocy serdecznie zapraszamy.

Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień

02.01.2019

Szanowni Państwo,
informuję o rozszerzeniu w roku 2019 zakresu usług psychologa o dodatkowe godziny.

Dyżury psychologa będą odbywać się w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień, ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie w każdy wtorek od godziny 14.00 do godziny 19.00 w pokoju 130
(wejście od strony Zboru) oraz w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca w takich samych godzinach w pokoju 129 (wejście od strony Zboru).

Obowiązkowe wcześniejsze zapisy (nr tel. 68 410 94 95)

 

                                                                                                                                        Pełnomocnik ds. Uzależnień

11.10.2018

Szanowni Państwo,
w imieniu grupy Anonimowych Alkoholików informujemy iż spotkania grupy AA WIOSNA Sulechów od 11.10 2018 roku odbywać się będą w sali "Staś" w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie ul. Odrzańska 63, parking przed kościołem przy ul.Odrzańskiej, wejście do sali od ulicy Odrzańskiej po schodkach za kościołem lub od ulicy Krańcowej.

Godzina spotkań nie uległa zmiania w stosunku do lat ubiegłych czyli 18.00. 

Pracownicy Biura Pełnomocnika  ds. Uzależnień

                                                                                                              

01.02.2018

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na zimowy piknik profilaktyczny organizowany przez pracowników Biura Pełnomocnika ds. Uzależnień " NUDA ZIMĄ NAM NIE STRASZNA", który stanowi idealna rozrywkę dla całych rodzin.

11.02.2018 r. w godzinach od 10.00-17.00 HALA SPORTOWA ul. Piaskowa 52 w Sulechowie

                                                                                                                                        Pełnomocnik ds. Uzależnień

29.08.2016

Szanowni Państwo,
informuję o powstaniu grupy Anonimowych Narkomanów w roku 2016

Spotkania będą odbywać się w I,II,III wtorek miesiąca od 18.00 do. 20.00 w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień pokój nr 130 (wejście od strony Zboru po betonowych schodach).

Wszystkich potrzebującyh tej formy pomocy serdecznie zapraszam.

                                                                                                                                       Pełnomocnik  ds. Uzależnień

 

09.03.2016

Szanowni Państwo,

informuję, że istnieje możliwość utworzenia w Sulechowie grupy Anonimowych Narkomanów (NA - Narcotics Anonymous – wg autorskiej broszury znanej członkom jako „Biała Książeczka”). W celu oceny liczby zainteresowanych osób proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod nr telefonu 68 478 94 95 lub osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Uzależnień w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, pokój nr 7. W przypadku utworzenia grupy oferuję pomoc w postaci udostępnienia pomieszczenia do spotkań oraz możliwość skorzystania z konsultacji terapeutycznych.

 

                                                                                                                                       Pełnomocnik ds. Uzależnień

“NA jest bezdochodową wspólnotą mężczyzn i kobiet, dla których narkotyki stały się głównym problemem. Jesteśmy zdrowiejącymi uzależnionymi, którzy spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Nie interesuje nas, jakie narkotyki i jak dużo ich zażywałeś (...), tylko co zamierzasz zrobić ze swoim problemem i jak my możemy ci w tym pomóc.”

„Biała Książeczka” - Narcotics Anonymous

Zdjęcie niebieska-linia.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie ulotka czerwiec-3.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Lechki-Lentz , w dniu:  09‑03‑2016 12:59:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑03‑2016 12:59:22
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2023 09:40:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive