Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie w roku 2019 DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH w Gminie Sulechów


Sulechów, 1 kwietnia 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH KTÓRA BĘDZIE PRZEPROWADZONA W ROKU 2019:

Informuję iż w dniu 29.03.2019 została wybrana oferta Oficyny Profilaktycznej z siedzibą ul. Dworcowa 9a/19,30-556 Kraków

Pełnomocnik ds. Uzależnień

 

Sulechów, 6 marca 2019 roku

PS.PU.4391.16.2019.AML

Zaproszenie do składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o zarządzenie DYREKTORA OPS nr  0112.21.2017 z dnia 14 lipca grudnia 2017 r. § 8 pkt. 2 i 3, w sprawie zasad postępowania przy udzieleniu zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w roku 2019 DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres problematyki badawczej:

I. Opis metodologii badań.

II. Badania tematyczne:

1. Metryka Gminy Sulechów:

 • obraz obszaru badanego i jego charakterystyka,
 • rynek alkoholowy,
 • dostępność  środków odurzających,
 • szacunkowa skala problemów alkoholowych i innych uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 

2. Alkohol w życiu dorosłych:

 • poglądy i postawy wobec alkoholu,
 • spożycie alkoholu (częstotliwość, ilość spożywania, jaki rodzaj alkoholu jest najczęściej spożywany, pierwszy kontakt z alkoholem),
 • powody sięgania po alkohol,
 • straty społeczne związane z nadużywaniem alkoholu,
 • skuteczność oddziaływań profilaktyczno-leczniczych,
 • opinie mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu,
 • dynamika problemów alkoholowych, zmiany w obyczajach alkoholowych na przestrzeni ostatnich lat,
 • świadomość mieszkańców na temat możliwości uzyskania pomocy.

3. Alkohol a młodzież:

 • postawy uczniów wobec alkoholu i wiedza o problemach alkoholowych,
 • skala problemu,
 • przyczyny sięgania po alkohol,
 • ryzykowne zachowania młodzieży pod wpływem alkoholu,
 • sprzedaż alkoholu nieletnim,
 • szkody społeczne związane z piciem alkoholu przez młodzież,
 • postawy dorosłych wobec picia alkoholu przez młodzież
 • skuteczność oddziaływań profilaktycznych,
 • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

4. Młodzież a substancje psychoaktywne:

 • poglądy, postawy i wiedza na temat narkotyków oraz konsekwencji ich zażywania,
 • dostępność  środków odurzających w środowisku lokalnym,
 • kontakt ze środkami odurzającymi (jak często, jakie narkotyki są zażywane),
 • przyczyny  sięgania po substancje psychoaktywne,
 • skuteczność oddziaływań profilaktycznych,
 • skala problemu,
 • stosunek rodziców opiekunów do tego zjawiska,
 • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

5. Przemoc:

 • przemoc rówieśnicza młodzieży, przemoc w szkole,
 • przemoc domowa oczyma dorosłych i młodzieży,
 • skala zjawiska,
 • wiedza badanych na temat możliwości uzyskania pomocy.

6. Uzależnienie od Internetu.

7. Cyberprzemoc.

8. Uzależnienie od nikotyny młodzieży i dorosłych.

Sposób realizacji zadania:

Diagnoza wykonana w oparciu o:

1. Informacje uzyskane w jednostkach, realizujących zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy oraz innych potrzebnych do wykonania diagnozy (zasoby Gminy- dane instytucjonalne).

2. Opinie uczniów szkół- 500 uczniów

3. Opinie mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia- 100 osób

4. Opinie sprzedawców napojów alkoholowych – 20

5. ESPAD porównanie wyników diagnozy z ogólnopolskim badaniem ESPAD

6. Porównanie z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gminy Sulechów z 2015 r.

Diagnoza powinna zostać sporządzona w 10 egzemplarzach wydruku kolorowego+1 egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD) oraz powinna być wysłana e-mailem w pliku PDF.

Termin realizacji :

IV- IX 2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w umowie.

Diagnoza w ostatecznym etapie powinna być przedstawiona przez eksperta który merytorycznie, skrupulatnie oraz rzetelnie zaprezentuje wyniki z przeprowadzonego badania.

O wykonanie zadania mogą ubiegać się oferenci, którzy:

1. Posiadają zdolność do wykonania określonej działalności lub czynności, zgodnie  z przedmiotem zadania.

2. Posiadają niezbędne kwalifikacje i wiedzę oraz doświadczenie do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty zadecyduje najkorzystniejsza jakość i cena przedstawionych ofert.

Sposób przygotowania oferty:

Pakiet zawierający ofertę powinien zawierać: wypełniony formularz ofertowy, uwzględniający oferowaną  cenę brutto  za opracowanie diagnozy, oraz dokładną ofertę wraz z harmonogramem realizacji zadania.

 

Data i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Sulechów”, lub przesłać na adres e-mailowy pu@sulechow.pl do dnia 22 marca 2019 r. w tytule wpisując „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Sulechów”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na https://ops.bip.sulechow.pl/ najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia ofert.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacje o  terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana e-mailowo lub telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Maria Lechki
email: pu@sulechow.pl tel.:68 410 94 95
, w dniu:  07‑03‑2019 13:55:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Maria Lechki
email: pu@sulechow.pl tel.:68 410 94 95
, w dniu:  07‑03‑2019 13:55:42
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2019 10:31:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive