UWAGA


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie informuje o godzinach pracy :

poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 - 15:00

przyjmowanie klientów w godzinach 7:00 - 14:00

Dział świadczeń rodzinnych obługuje klientów od poniedziałku do czwartku / z wyłączeniem piątku

 

Ankieta ws. zakupu węgla za pośrednictwem gminy Sulechów

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dla osób fizycznych zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla za pośrednictwem gminy Sulechów

https://forms.gle/R1ymevvM5mmPxXe17

________________________________________________________________________

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nie drukuje i nie wydaje wniosków do MZON (orzeczenie niepełnosprawności), ZUS, PEFRON

Nie prowadzimy usług ksero.

Wnioski dostępne są na stronach internetowych :

ZUS - https://www.zus.pl/wzory-formularzy

MZON - http://www.mops.zgora.pl/PL/699/Druki_do_pobrania/

PERON - https://pcpr.powiat-zielonogorski.pl/osoby-niepelnosprawne-rehabilitacja-spoleczna

 

dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

wzór wniosku dostępny pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974

DODATEK WĘGLOWY

1. Komu przysługuje:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,1561i1576).


- Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

-Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

-W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

*Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

*w przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

2. Gdzie złożyć wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

-W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej WNIOSEK ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ( UWAGA WAŻNE -  wysłanie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoznaczne z wysłaniem podpisanego  elektronicznie wniosku- musi być podpisany elektronicznie załącznik a nie tylko sama czynność przesłania wniosku tzn że podpis elektroniczny składa się w dwóch miejscach - na wniosku i przesyłając wniosek)

Wnioski złożone po 30 listopada 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia

3. Dane kontaktowe do składania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Wydział Świadczeń Rodzinnych, pokój 128
ul.Jana Pawła II 52
66-100 Sulechów

el.68/478 22 49 lub 68/478 22 50

Wnioski w formie papierowej można składać od poniedziałku do czwartku ( z wyłączeniem piątku) w godzinach pracy ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00.

wzór wniosku dostępny pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712