Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjnyPodstawowe informacje o świadczeniach rodzinnych:
Świadczenia rodzinne to:


1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia opiekuńcze,
3. Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
4. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia sie dizcka / gminne/.Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza - 539 zł , w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności - 623 zł.
Za dochód rodziny przyjmuje się przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
a/ 18 roku życia lub
b/ nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia (ale nie w szkole wyższej)
c/ 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
a/ 77 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
b/ 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c/ 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
a/ urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości - 1000 zł (wymagane zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką medyczną conajmniej od 10 tygodnia ciąży)
b/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięczne
c/ samotnego wychowywania dziecka - 170 zł na dziecko nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności - kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek ten przysługuje, gdy jedno z rodziców nie żyje,ojciec dziecka jest nieznany, lub powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone
d/ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
e/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnoprawnego - 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
f/ rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje raz w roku 100 zł
g/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej - 90 zł miesięcznie
- w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej - 50 zł
Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
3) dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
4) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasadzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba że:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
w wysokości 1000 zł na jedno dziecko przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód na osobe w rodzinie nie przekracza 1922 zł.
Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku urodzenia dwojga dzieci podczas jednego porodu w wysokości 2000 zł na kazde dziecko, natomiast w przypadku urodzenia trojga lub wiecej dzieci podczaj jednago porodu jednorazowe świadczenie pienięzne przyznaje sie w wysokości 3.000 na każde z dziecko.Świadczenie przysługuje jednemu z rodziców dziecka, zamieszkujacemu na terenie gminy Sulechów niezaleznie od wysokości dochodów.
Wniosek o wypłatę zapomogi i świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka - warunkiem uzyskania wsparcia z tytułu urodzenia się dziecka jest zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką lekarska conajmniej od 10 tygodnia ciąży.
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.


Świadczenia opiekuńcze to zasiłek pielegnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód :
a/ niepełnosprawnemu dziecku,
b/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,
c/ osobie, która ukończyła 75 lat,
d/ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie bedącej spokrewniona rodzina zastepczą oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciazy obowiązek alimentacyjny,z wyjatkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprwnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Świadczenia przysługują w wysokości 620 zł miesięcznie
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiazek alimentacyjny, jeżeli rezygnuja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiazku z koniecznościa sprawowania stałej opieki nad osobą legitymujaca sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami opisanymi wyżej.
Za osobę, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ośrodek pomocy społecznejmoże opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne przez okres niezbędny do uzyskania uprawnień emerytalnych.
Składka opłacana jest za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie innych przepisów.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, która nie ma podleg obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
podstawa prawna:
(Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. Dz 2013r.1456 ze zm./.


Fundusz alimentacyjny
Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.


Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko , które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna , jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
Dochód uprawniający do świadczeń.


Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2012 r.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.


Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.


Kwoty wypłaconych świadczeń są ewidencjonowane jako zadłużenia osoby zobowiazanej do alimentów. Do ww. kwot naliczane sa ustawowe odsetki. Po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie lub po zakończeniu okresu zasiłkowego organ wydaje decyzje zdministracyjne zobowiazujące dłuzników do zwrotu ww. kwot. W przypadkach nie splacenia zadłużenia w określonym w decyzji terminie naleznosci podlegaja ściągnięciu na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz. U. z 2012r., poz. 1228 ze zm./.

Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2014 09:57:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie